XarxaLlibres: Tramitació segona fase

Les famílies realitzaran la devolució dels llibres finançats pel programa Xarxa de Llibres de la Comunitat Valenciana en el nostre centre en les següents dates:

Xarxallibres
Xarxallibres

-Dijous 16/06 de 17 a 19 hores: 1ESO
-Divendres 17/06 de 10 a 12 hores: 2ESO
-Dilluns 20/06 de 10 a 12 hores: 3ESO i 4ESO

Les famílies que no van participar en la primera fase del programa XarxaLlibres i vulguen acollir-se a aquest programa per al curs 2016/2017 també realitzaran el lliurament de llibres en aquestes dates.

-Divendres 1/07 de 10 a 12 horas: tots els nivells (alumnes que s’han presentat a les proves extraordinàries)

En la pàgina web de Conselleria estaran publicades les indicacions perquè les famílies emplenen telemàticament un justificant de devolució dels llibres .

http://www.ceice.gva.es/xarxallibres

Junt al dit justificant, els solicitants entregaràn una declaració responsable actualitzada del compliment d’obligacions tributàries amb la Hisenda estatal, autonómica i municipal y enfront de la Seguretat Social i de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament, necessari per a fer efectiu l’abonament de la 2ª fase. ( Descarregar declaració responsable en format PDF)

http://www.valencia.es/ayuntamiento/
Per part del centre es farà la revisió i validació del material lliurat per cada alumne/a.
A partir d’aquesta validació, l’ajuntament tramitarà el pagament de la segona fase de la Xarxa de Llibres a qui corresponga.


TRAMITACIÓN SEGUNDA FASE:
Las familias realizarán la devolución de los libros financiados por el programa Xarxa de Llibres de la Comunitat Valenciana en nuestro centro en las siguientes fechas:
-Jueves 16/06 de 17 a 19 horas: 1ESO
-Viernes 17/06 de 10 a 12 horas: 2ESO
-Lunes 20/06 de 10 a 12 horas: 3ESO i 4ESO
Las familias que no participaron en la primera fase del programa XarxaLlibres y quieran acogerse a este programa para el curso 2016/2017 también realizarán la entrega de libros en estas fechas.
-Viernes 1/07 de 10 a 12 horas: todos los cursos (alumnos que se han presentado a exámenes en la convocatoria extraordinaria)

En la página web de Conselleria estarán publicadas las indicaciones para que las familias rellenen telemáticamente un justificante de devolución de los libros .
http://www.ceice.gva.es/xarxallibres

Junto a dicho justificante, los solicitantes entregarán una declaración responsable actualizada del cumplimieto de obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, autonómica y municipal y ante la Seguridad Social y de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegros, necesaria para hacer efectivo el pago de la 2ª fase. ( Descargar declaración responsable en formato PDF )
http://www.valencia.es/ayuntamiento/

Por parte del centro se hará la revisión y validación del material entregado por cada alumno/a.
A partir de esta validación, el ayuntamiento tramitará el pago de la segunda fase de la Xarxa de Llibres a quien corresponda.